logo

Organ prowadzący: Wójt Gminy Zarzecze

Dyrektor: od 01.09.1998 roku mgr Elżbieta Nykiel

Przewodniczący Rady Rodziców: Pani Malgorzata Byrwa

Struktura organizacyjna: ośmioklasowa szkoła podstawowa, w roku 2017/18 liczy 6 oddziałów (klasy 1, 2, 3, 4, 6 i 7) oraz oddział przedszkolny. Nauka odbywa się w systemie jednozmianowym. Do szkoły uczęszcza 82 uczniów w tym 15 dzieci w zerówce.

Wszyscy uczniowie mieszkają w odległości mniejszej niż 2 km od szkoły.

Nauczane języki obce: obowiązkowy – język angielski w klasach I-VI

dodatkowy – język niemiecki w klasach od III do VI.

Liczba nauczycieli ogółem: 13 w tym 8 w pełnym wymiarze godzin łącznie
z dyrektorem.

Status zawodowy nauczycieli:

Stażyści – 0

Kontraktowi – 1

Mianowani – 4

Dyplomowani – 8

Poziom wykształcenia kadry pedagogicznej:

tytuł zawodowy: magister z przygotowaniem pedagogicznym – 13

BAZA LOKALOWA

Szkoła mieści się w dwukondygnacyjnym budynku i posiada 7 sal lekcyjnych.

Dwie sale zajęć edukacji wczesnoszkolnej, w tym jedna wyposażona w 11 stanowisk komputerowych z dostępem do internetu, sala zajęć oddziału przedszkolnego, pracownia przyrody i biblioteka z czytelnią mieszczą się na I piętrze. Biblioteka szkolna posiada 6600 woluminów, z jej zbiorów korzystają uczniowie naszej szkoły, starsza młodzież i dorośli mieszkańcy Siennowa. Na parterze znajduje się sala zajęć "Kompetentnych przedszkolaków" - 3,4 i 5 latków objętych wychowaniem przedszkolnym oraz 2 pracownie dla uczniów starszych:

 • humanistyczna

 • matematyczno-informatyczna – wyposażona w 11 stanowisk komputerowych połączonych w sieć komputerową ze stałym dostępem do internetu.

  Oprócz pracowni znajdują się tu również: gabinet dyrektora, pokój nauczycielski, szatnie uczniowskie, magazyn - garderoba grupy teatralnej i tanecznej oraz kuchnia.

  Słabą stroną wyposażenia szkoły jest brak sali gimnastycznej. Rekompensatą tych niedogodności jest możliwość wyjazdu uczniów na zajęcia na hali sportowej w Zarzeczu i rozległy, urozmaicony teren rekreacyjny o powierzchni 1 hektara z placem zabaw dla najmłodszych oraz miejscem do grillowania.

  PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

  Praca wychowawcza szkoły opiera się na opracowanym przez Radę Pedagogiczną przy współudziale rodziców Programie Wychowawczym Szkoły. Cel naszych poczynań ujmuje dosadnie motto oraz przytoczone obszerne fragmenty tego dokumentu:

  Jak ogrodnik pochylający się nad

  rzadką rośliną

  tak my chcemy z szacunkiem

  pochylić się nad każdym dzieckiem

  i pomóc mu w rozwoju

  Istotą działań wychowawczych w naszej szkole jest przyjęcie i realizacja wspólnie określonych celów przez wszystkich członków społeczności szkolnej. Społeczność tę tworzą nauczyciele, uczniowie wraz z rodzicami oraz pracownicy obsługi. Wszyscy zgodnie opowiadają się za chrześcijańską hierarchią wartości.

  Nauczyciele - wychowawcy starają się być wzorem do naśladowania, pracują nad sobą i własnym rozwojem. Mają świadomość, że fundamentem dobrej szkoły jest dobry nauczyciel: znakomity fachowiec w wybranej dziedzinie wiedzy i wiarygodny jako CZŁOWIEK.

  Pierwszeństwo i decydującą rolę w wychowaniu dzieci mają rodzice, nauczyciele zaś wspierają ich działania, w każdej sytuacji kierując się troską o dobro uczniów.

  Wychodząc z założenia, że wychowanie i kształcenie stanowi integralną całość, wszyscy dążą do sprecyzowania całościowego programu pracy wychowawczej szkoły uwzględniającego cele szkoły, umiejętności nauczycieli, potrzeby środowiska, a nade wszystko potrzeby uczniów.

  Program wychowawczy szkoły jest dokumentem podlegającym ciągłym konsultacjom i modyfikacjom.

  MISJA SZKOŁY

  Celem do którego każdy członek szkolnej społeczności zmierza – w zakresie stosownym do swego miejsca i funkcji – jest to, aby absolwent naszej szkoły umiał wybrać drogi postępowania, które prowadzą do rozwoju i szczęścia tak jego, jak i innych ludzi oraz aby chciał i umiał przeciwstawić się temu, co prowadzi do degradacji.

  Nauczyciele i wszyscy pracownicy szkoły pomagają młodzieży w rozwoju intelektualnych, fizycznych i moralnych.

  Uczniowie pracują nad zdobywaniem wiedzy oraz rozwojem swego intelektu i pełni człowieczeństwa.

  Młodzież otoczona jest miłością dorosłych, dorośli – szacunkiem młodzieży.

  W szkole panuje ład i estetyka, o co dbają wszyscy w równym stopniu. Dialog jest metodą rozwiązywania spraw trudnych, w szkole panuje klimat pokoju, rzetelnej pracy i życzliwości.

  WIZJA SZKOŁY

  Absolwent naszej szkoły:

  - będzie posiadał rzetelną wiedzę i umiejętności,

  - będzie komunikatywny, samodzielny i sprawny fizycznie,

  - będzie umiał odróżnić dobro od zła,

  - będzie szanował godność własną i drugiego człowieka,

  - będzie umiał przeciwstawić się wszelkim nałogom i patologii społecznej,

  - będzie dbał o kulturę słowa i dziedzictwo Swojej Ojczyzny.

  Nasza szkoła:

  - będzie dobrze zorganizowana i zarządzana,

  - będzie nowocześnie wyposażona i czysta,

  - będzie przyjazna, otwarta na problemy uczniów, rodziców i nauczycieli,

  - zapewni ciekawe zajęcia pozalekcyjne,

  - będzie konsekwentna w wychowaniu.

  Fundamentem dobrej szkoły jest NAUCZYCIEL:

  - kompetentny i otwarty na zmiany,

  - profesjonalni,

  - rozumiejący ucznia i jego problemy,

  - ukazujący świat wartości własnym przykładem,

  - doceniany przez uczniów, rodziców, samorząd lokalny,

  - wiarygodny jako CZŁOWIEK.

  SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNA

  Społeczność szkolna jest świadoma swoich praw i obowiązków, które
  w założeniu są wspólne dla wszystkich, częściowo tylko indywidualne w zależności od miejsca i funkcji w Szkole.

  Program Wychowawczy opisuje prawa i obowiązki wszystkich członków społeczności szkolnej, omawia szczególne uprawnienia uczniów oraz ich szczególne zobowiązania. Wyodrębnia formy pracy wychowawczej, które można ująć w następujące dziedziny:

  1. Wzbudzanie motywacji do zdobywania wiedzy.

  2. Rozwijanie zainteresowań, talentów i poczucia estetyki.

  3. Wychowanie dla Ojczyzny, wychowanie społeczne.

  4. Wychowanie religijne, współpraca z parafią.

  5. Promocja zdrowia, przeciwdziałanie patologii społecznej.

  6. Wychowanie ekologiczne.

  7. Współpraca z rodzicami.

  Program Wychowawczy Szkoły stał się bazą, na podstawie której powstały dokumenty regulujące działalność naszej placówki oświatowej.

  Integralną częścią Programu Wychowawczego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Siennowie jest Program Profilaktyczny, którego głównym celem jest kształtowanie postaw zdrowego i bezpiecznego stylu życia bez potrzeby stosowania używek i agresji.

  Program opracowano w oparciu o diagnozę środowiska szkolnego, zawiera cele szczegółowe, zadania i sposoby ich realizacji oraz wykaz osób i instytucji wspierających szkołę w realizacji programu.

  Realizacja Programu Profilaktycznego Szkoły ma przynieść następujące efekty:

  - wdrożenie uczniów do przestrzegania zasad higieny,

  - uświadomienie skutków zdrowotnych nieprawidłowego odżywiania,

  - wyrobienie umiejętności właściwej organizacji czasu wolnego,

  - kształtowanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych,

  - wyrobienie umiejętności rozróżniania dobra od zła,

  - uświadomienie zgubnej roli agresji pojawiającej się w grupach rówieśniczych,

  - ukazanie wartości płynących z koleżeństwa i przyjaźni,

  - kształtowanie odpowiedzialności za własne zachowanie,

  - ukazanie destrukcyjnego wpływu palenia papierosów i picia alkoholu na zdrowie.

  W realizacji Programu biorą udział wszyscy nauczyciele, szczególne zadania zostały przyjęte przez koordynatora ds. programów profilaktycznych, który jest odpowiedzialny za ewaluację Programu.

  Program Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Siennowie w wersji obowiązującej został zatwierdzony do realizacji w dniu 28 stycznia 2004r.

  CEREMONIAŁ SZKOLNY

  Ceremoniał szkoły jako załącznik do Statutu Szkoły jest zbiorem wszystkich obyczajów i tradycji regulujących funkcjonowanie szkoły. Ceremoniał w wersji obecnie obowiązującej został wprowadzony w życie z dniem 3 maja 1997r. tj. z chwilą nadania Szkole Podstawowej w Siennowie imienia Marii Konopnickiej. W roku 1999 Ceremoniał został wpisany w Statut Szkoły.

  SAMORZĄDNOŚĆ UCZNIÓW

  Zmiana organizacyjna szkoły z ośmioklasowej na sześcioklasową w wyrazisty sposób odbiła się na działalności Samorządu Uczniowskiego. W znacznym stopniu zwiększyła się rola nauczyciela – opiekuna samorządu, zmieniły się formy pracy i zakres odpowiedzialności.

  Niezmienione pozostały procedury wyborów do Samorządu Uczniowskiego i wyłaniania Rady Uczniów oraz sposób powoływania spośród nauczycieli opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Wybory do Samorządu Uczniowskiego zgodnie z przyjętymi od wielu lat zasadami odbywają się według ordynacji wyborczej wzorowanej na „dorosłych” wyborach. Pracuje wtedy komisja wyborcza, jest urna, listy wyborców i karty do głosowania. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwa „mąż zaufania” delegowany z grona nauczycielskiego. Kandydaci do samorządu są powszechnie znani z kampanii wyborczej rozpoczynanej dwa tygodnie przed wyborami.

  Opiekun Samorządu Uczniowskiego jest wybierany przez uczniów klas III – VIII w drodze plebiscytu.

  Samorząd Uczniowski pracuje według przyjętego Planu Pracy. Najważniejsze miejsce w działalności samorządu Uczniowskiego w omawianym okresie zajmują inicjatywy na rzecz drugiego człowieka, akcje na rzecz ochrony przyrody, organizacja imprez sportowych oraz czasu wolnego uczniów.